Belépés
Belépés
Elfelejtettem a jelszavam


National Hamburger Day - #burgerdaychallange // Nyereményjátékszabályzat

National Hamburger Day - #burgerdaychallange // Nyereményjátékszabályzat

#burgerdaychallange

 

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

Az NPK Charolais Beef Kft. (7800 Siklós, Felszabadulás u. 63.; adószáma: 24836625-1-02, képviseli: Porkert Krisztián) (a továbbiakban: "Szervező") által üzemeltetett https://npkbeef.com/ online kereskedelmi oldal (a továbbiakban: npkbeef.com) nyereményjátékot szervez 2020. május 28-tól 2020. június 04-ig (a továbbiakban: „NYEREMÉNYJÁTÉK”). A NYEREMÉNYJÁTÉK az npkbeef.com Facebook oldalán (https://www.facebook.com/npkcharolaisfarm/) kerül megrendezésre.

A Nyereményjáték időtartama: 2020.05.28 - 2020.06.04.

Sorsolás és eredményhirdetés: 2020. június 5. (péntek)

 

A NYEREMÉNYJÁTÉK LEÍRÁSA

A NYEREMÉNYJÁTÉK időtartama alatt 2020.05.28 - 2020.06.04-ig, a Szervező Facebook oldalán #burgerdaychallange elnevezéssel hamburger fotópályázat nyereményjátékot hirdet. Ahol a résztvevő Játékosok komment formájában feltölthetik az általuk készített hamburgert fotóval, fantázianévvel ellátva és így vehetnek részt a Nyereményjátékban. A Nyereményjáték nyereménye 1 db 15 000 Ft értékű „NPK Beef - Dream Picnic” ajándékcsomag, mely az NPK Beef által feldolgozott és előre csomagolt termékek variációit tartalmazza.

 

A RÉSZVÉTEL ALAPFELTÉTELEI

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik Magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek és akik kommentben feltöltötték az általuk készített hamburgert annak fantázianevével együtt.  A Játékosok a Nyereményjátékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Nyereményjátékszabályzatban foglaltakat. Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése). Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja

 

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN való részvétel ingyenes. Az a Játékos, aki legalább 1 db Pályázatot feltöltött, részt vesz a Játékban.

 

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN résztvevő Játékos pályázata nem lehet olyan:

  • ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
  • erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem tartalmazhatnak,
  • nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,
  • nem tartalmazhat az NPK Charolais Beef Kft.-re vagy az NPK Beef márkára vonatkozó negatív kijelentéseket,
  • a Pályázat nem tartalmazhat a NPK Charolais Beef Kft. És az NPK Beef márka versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket,
  • nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,
  • nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,
  • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket,
  • nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését,
  • illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

 

A felhasználó a NYEREMÉNYJÁTÉKBAN való részvétellel, azaz a csatlakozással kifejezetten elfogadja a jelen szabályzatot, a Szervező adatkezelési feltételeit, továbbá elfogadja, hogy a Felhasználó által megadott adatokkal és a sorsolással kapcsolatban kizárólag a Szervező által használt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó.

 

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont); (b) a NYEREMÉNYJÁTÉK lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont).

 

A NYEREMÉNYJÁTÉKNAK nem célja, hogy kiskorú, - vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, a Felhasználó azonban elismeri, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy a Nyeremény átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie.

 

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN való részvételt vagy a nyereményben való részesülést a Szervező nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni előny nyújtásához a játékos részéről, illetőleg a Szervezőtől vagy mástól való vásárláshoz vagy szolgáltatás igénybevételéhez sem. Mindezek alapján a NYEREMÉNYJÁTÉK nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-, vagy engedélyköteles játéknak.

 

SORSOLÁS

A Játék időtartama: 2020.05.28-2020.06.04.

Sorsolás és eredményhirdetés: 2020. június 5. (péntek)

 

A sorsolást a Szervező zárt informatikai rendszerben (random.org), véletlen generálásával valósítja meg a NYEREMÉNYJÁTÉKOT követően. A nyertes felhasználó (a továbbiakban: "Nyertes") azonosítása a sorsolást követően történik meg. Hiányos, vagy hibás adatszolgáltatás esetében, amennyiben az a NYEREMÉNYJÁTÉK során, vagy azt követően derül ki, a NYEREMÉNYJÁTÉK a felhasználó vonatkozásában érvénytelen és a Szervező újabb sorsolást tart.

 

A Nyertest a sorsolás napján Facebook üzenetben értesíti a Szervező, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A Nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, szállítási cím elírás stb.) a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal. A Nyertes neve továbbá a https://npkbeef.com/blog oldalon is közzétételre kerül.

 

Amennyiben a Nyertes a nyeremény átadásához/átvételéhez szükséges adategyeztetést nem végzi el az értesítést követő 5 (öt) napon belül, vagy az együttműködést megtagadja, a Szervező a Nyertest a Játékból kizárhatja és a nyeremény megküldését megtagadhatja.

 

A NYEREMÉNY, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE ÉS A SZERVEZŐK FELELŐSSÉGE

 A Játék időtartama: 2020.05.28-2020.06.04.

Sorsolás és eredményhirdetés: 2020. június 5. (péntek)

Nyeremény: 1 db a Szervező által összeállított „Dream Picnic” ajándékcsomag 15 000 Ft értékben.

 

A nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az - a jelen szabályzatban meghatározott kereteken belül - a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.

 

A nyeremény az átvételt megelőzően másra át nem ruházható, sem pénzre át nem váltható.

 

A nyeremény eljuttatása a jelen szabályzatban foglaltak szerinti azonosítást követően történik meg.

 

A Szervező továbbá fenntartja annak jogát, hogy a NYEREMÉNYJÁTÉKOT a felhasználók, játékosok egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, feltételeit akár visszamenőleges hatállyal is módosítsa, vagy azt beszüntesse, minden következmény nélkül törölje.

 

A Szervező az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot Szervező fenntartja magának.

 

A NYEREMÉNYJÁTÉK ingyenességére tekintettel, a felhasználó semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

 

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE:

A NYEREMÉNYJÁTÉK során a felhasználó kifejezetten hozzájárul személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez, a Szervező adatkezelési szabályzatának megfelelően.

 

A Nyertesek a NYEREMÉNYJÁTÉKBAN való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a személyes adataikat (név, állandó lakcím, e-mail cím, telefonszám) nyilvántartásba vegye és jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára díjmentesen kezelje.

 

A NYEREMÉNYJÁTÉK során megadott adatokat a Szervező adatfeldolgozóként a NYEREMÉNYJÁTÉK ideje alatt tárolja. Az így tárolt személyes adatokat semmilyen körülmények között nem használja fel a jelen NYEREMÉNYJÁTÉKTÓL eltérő célra, a személyes adatokat tartalmazó adatbázist a jelen NYEREMÉNYJÁTÉK megszűnését követően visszavonhatatlanul törli.

 

A Szervező a NYEREMÉNYJÁTÉK során kezelt személyes adatokat más adatkezelő részére nem továbbítja. A nyertes nevét, e-mail címét, lakcímét és telefonszámát a Szervező, a nyeremény eljuttatásával kapcsolatos ügyintézés céljából kezeli. A Szervező a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Játék Szervezőjének jelen NYEREMÉNYJÁTÉKKAL kapcsolatos döntései kötelező érvényűek, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a felhasználó bármely jogcímen történő Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét. Szervező fenntartja a jogot a NYEREMÉNYJÁTÉK törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremény részben vagy egészben történő megtagadására, ha a NYEREMÉNYJÁTÉK kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének alapos gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználók tájékoztatása mellett, ezen feltételeket, vagy magát a NYEREMÉNYJÁTÉKOT kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a NYEREMÉNYJÁTÉKOT bármikor egyoldalúan leállítani/visszavonni/törölni.

 

A NYEREMÉNYJÁTÉK nem előírás szerinti használatából előnyt élvező játékost a Szervezőnek jogában áll kizárni az adott tematikájú versenyből. Ennek megítélése a Szervező saját döntéskörébe tartozik. A játék szándékos szabotálása támadások felhasználásával szintén kizárást von maga után. Ez esetben jogorvoslatra, fellebbezésre mód nincs.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére.

 

A NYEREMÉNYJÁTÉK lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen szabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

Ha a felhasználó a szabályzatot - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a NYEREMÉNYJÁTÉKBAN nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

 

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

 

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. / This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

 

2020.május 28.

npkbeef.com

NPK Charolais Beef Kft. ©

Minden jog fenntartva!Kedves Érdeklődő!

Szabadság miatt 2020.07.06-tól 07.12-ig telefonos és e-mailes ügyfélszolgálatunk nem lesz elérhető, illetve az arra a hétre eső kiszállítások is tolódnak. A 06.30. 12:00 után leadott rendelések várható kiszállítása 2020.07.15-17. közötti időszakban fog történni.

A webshopban továbbra is válogathatsz kedvenc termékeidből. A rendelést követően először egy automatikus válasz üzenetet fogsz kapni a rendszertől, a szünet után pedig, amint tudunk jelentkezünk, hogy pontosítsunk veled!

Szeretnénk egy másik lehetőséget is a figyelmedbe ajánlani! Ha megrendeled, amit szeretnél 2020.06.30. 12:00-ig, akkor azt várhatóan 2020.07.03.-ig kiszállítjuk neked.
Ne feledd, termékeink 2-3 hét szavatossági idővel rendelkeznek hűtőben 1-3 celsius fokon tárolva, így bőven lesz időd elfogyasztani friss állapotban.Barátsággal
NPK Beef Csapata!Megértettem
A NPK Charolles Szociális Szövetkezet Csapatának kifejezetten fontos a természetvédelem és a fenntartható, környezettudatos mindennapok éppen ezért kérjük, hogy oldalainkat ne nyomtasd ki. Amennyiben valamilyen tartalmat szeretnél szöveges formában elérni kérjük, hogy vedd fel Velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén.

Tegyen a fenntartható mindennapokért!

Köszönjük!

Üdvözlettel, a NPK Charolles Szociális Szövetkezet Csapata